Privacy Policy

Politika privatnosti

MV ART Vaše podatke obrađuje u potpunosti u skladu sa važećim propisima kojima je regulisana oblast zaštite privatnosti i podataka o ličnosti i isključivo u svrhe koje su konkretno određene, uz Vašu izričitu saglasnost, opravdane i zakonite. MV ART Vaše podatke neće dalje obrađivati na način koji nije u skladu sa svrhom u koju je prikupljen.

Podaci koje prikupljamo se obrađuju na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera.

U ovom dokumentu možete pronaći informacije o vrsti podataka koje obrađujemo, o svrsi za koju ih prikupljamo, koristimo i obrađujemo, kao i o Vašim pravima u vezi sa Vašim ličnim podacima koje ste sa nama podelili.

U slučaju da Vaša konkretna dilema ili pitanje nije obrađena u ovoj Politici privatnosti ili imate dodatno pitanje, budite slobodni da nas kontaktirate, a mi ćemo Vam bez odlaganja odgovoriti.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

MV ART o svojim korisnicima prikuplja sledeće podatke:

MV ART ne sakuplja i ne obrađuje vaše osobne podatke, osim kada mu vi to omogućite, tj. kod narudžbine proizvoda ili usluga, kada se prijavite na primanje e-mail obaveštenja, učestvujete u nagradnoj igri ili kada za prikupljanje ličnih podataka postoji zakonski osnov ili MV ART za prikupljanje i obradu ima legitimni zakonski interes.

Svrha obrade i pravni osnov

MV ART prikuplja Vaše podatke u svrhu kreiranja korisničkih naloga, pružanja osnovnih usluga, obrada transakcija, ponude novih proizvoda i usluga, promocija i isporuke robe i optimizacije internet stranice.

MV ART podatke o ličnosti obrađuje na osnovu Vašeg pristanka na obradu Vaših podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha, ukoliko je prikupljanje i obrada neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa Vama, na Vaš zahtev kao lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora i ukoliko je obrada neophodna u cilju poštovanja zakonskih obaveza koje MV ART ima, prema važećim propisima Republike Srbije.

Korisnici podataka

Pristup vašim podacima imaju zaposleni u MV ART u meri u kojoj je to neophodno radi izvršenja ugovora zaključenog Vama kao sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji na Vaš zahtev kao lica na koje se podaci odnose, u cilju ispunjenja svrhe obrade (kreiranje korisničkih naloga, pružanje osnovnih usluga, obrade transakcija, komunikacije sa Vama kao korisnikom, ponude novih proizvoda i usluga).

Imajte u vidu da MV ART može pojedine aktivnosti, koje uključuju vaše lične podatke, poveriti drugim pravnim licima (ugovornim obrađivačima podatak), koji te podatke mogu obrađivati isključivo u ime i za račun MV ART-a uz pun zaštitu Vaših prava i zakonom zaštićenih interesa u zasebnim ugovorima koje sa njima zaključimo i to samo u skladu sa namenama koje su opredeljene u ovoj politici privatnosti. MV ART neće prodavati vaše lične podatke trećim neovlašćenim licima, a ugovorni obrađivači imaće pristup Vašim podacima samo u meri u kojoj je to neophodno kako bi ispunili svoje ugovorne obaveze prema MV ART.

Ugovorni obrađivači podataka s kojima MV ART deli određene podatke su su: računovodstvene agencije, advokatske kancelarije i drugi pravni i poslovni savetnici; kurirske službe, pružaoci usluge obrade podataka i analitike, pružaoci usluge slanja e-maila, pružaoci usluge sistema za plaćanja, kao što su: E-Commerce Raiffeisen Banka A.D. Beograd, WsPay, PayPal, pružaoci usluge internet oglašavanja (npr. Google, Facebook).

Zaštita podataka

U skladu sa nivoom tehnoloških dostignuća i troškovima njihove primene, prirodom, obimom, okolnostima i svrhom obrade, kao i verovatnoćom nastupanja rizika i nivoom rizika za prava i slobode fizičkih lica, MV ART sprovodi odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi dostigli odgovarajući nivo bezbednosti u odnosu na rizik. MV ART štiti vaše podatke korišćenjem antivirus zaštite i drugih odgovarajućih tehnoloških i informatičkih sistema. MV ART je preuzeo odgovarajuće mere da svi sistemi, servisi i oprema koja se koristi za obradu Vaših ličnih podataka ispunjavaju prihvatljive standarde informacione bezbednosti i zaštite podataka o ličnosti. MV ART izvršava redovne provere kako bi osigurao da tehničke mere zaštite hardvera i softvera funkcionišu propisno.

Zaposlenima, IT podršci i kurirskim službama i ostalim eksternim obrađivačima podataka omogućen je pristup isključivo onim podacima o ličnosti koji su im potrebni za realizaciju aktivnosti koje obavljaju. Ažuriranje podataka o ličnosti, odnosno izmenu i brisanje podataka, omogućeno je samo onim zaposlenima kojima to spada u opis posla.

MV ART čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda ne dužeg nego što je neophodno, za pružanje usluga Vama, kao i radi poštovanja naših zakonskih obaveza.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije i trećim licima

MV ART ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Ove informacije se odnose samo na našu veb stranicu na https://mv-tuning.com. Ako ste preusmereni na druge stranice preko linkova na našim stranicama, molimo Vas da se informišete o tome o rukovanju vašim podacima na tim stranicama.

Ove internet stranice mogu prikupljati podatke o Vama, koristiti kolačiće, ugrađivati dodatna praćenja treće strane i nadgledati svoju interakciju sa tim ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje interakcije sa ugrađenim sadržajem ako imate nalog i prijavljeni ste na toj web lokaciji.

Vaši lični podaci neće biti preneti trećim licima bez vaše izričite saglasnosti ili bez pravnog osnova. Nakon završetka obrade, vaši podaci će biti izbrisani. Nakon isteka zakonske obaveze čuvanja navedenih podataka, ovi podaci će biti izbrisani osim ako ste izričito pristali na njegovu daljnju upotrebu.

Izvori podataka

Dobijamo podatke direktno od Vas kao korisnika (uključujući i preko uređaja koje koristite).

Obrada se vrši isključivo za zaštitu naših sistema (izbegavanje zloupotreba), za potrebe statističke analize i za optimizaciju naših usluga i internet stranice. Ne izvršavamo personalizovano vrednovanje bez vaše prethodne saglasnosti.

Newsletter

Naša internet stranica nudi elektronski bilten na koji se možete dobrovoljno prijaviti i odjaviti u bilo koje vreme. Vaša e-adresa će se koristiti isključivo za slanje e-pošte, u vezi sa našim proizvodima i uslugama.

Vaša prava

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti: pravo da zahtevate pristup, ispravku ili brisanje Vaših podataka o ličnosti, prava da zahtevate ograničenje obrade, pravo na prigovor, pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, s tim što opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva, pravo podnošenja pritužbe Povereniku, pravo na informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti i koji su to podaci, pristup Vašim podacima o ličnosti, informacije o svrsi obrade, o vrstama podataka koje se obrađuju, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno primaocima u drugim državama, o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka.

Na Vaš zahtev, MV ART će Vam dostaviti kopiju podataka koje obrađuje, a koji se odnose na Vas. MV ART može da zahteva naknadu nužnih troškova za izradu dodatnih kopija koje zahteva lice na koje se podaci odnose. Ako se zahtev za kopiju dostavlja elektronskim putem, informacije se dostavljaju u uobičajeno korišćenom elektronskom obliku.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem MV ART na sledeće načine:

MV ART D. O. O. NIŠ
18106, Srbija, Niš (Palilula), Sumadijska 1
MB: 21819310
PIB: 113186397
Delatnost: Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta 4791
Web adresa: mv-tuning.com
E-mail: manager@mv-tuning.com
Kontakt telefon: +381 61 4802 263
https://mv-tuning.com/policy/